Pojęcia w ekonomia

Podstawowe pojęcia ekonomiczne, które warto znać

Edukacja z zakresu ekonomii w Polsce jest na niskim poziomie. Nic dziwnego, że możemy nie rozumieć wielu pojęć z tego zakresu pojawiających się w artykułach, audycjach radiowych czy serwisach informacyjnych w telewizji. Zwykle brak informacji może nam jedynie zaszkodzić, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi.

Czym jest popyt?

Popyt stanowi funkcyjną zależność między ceną produkty lub usługi a ilością, którą skłonni są zakupić konsumenci. Można go zdefiniować również jako zapotrzebowanie konsumentów na dany towar bądź usługę. Mierzy się go jako ilość zakupionych towarów bądź usług w danym czasie. Im więc wyższa cena, tym mniejszy popyt. Na wysokość popytu wpływ ma kilka czynników. Najważniejsze z nich to:

 • cena innych towarów,
 • cena dóbr komplementarnych,
 • wielkość dochodów nabywców,
 • preferencje konsumentów,
 • czynniki demograficzne,
 • sytuacja gospodarcza,
 • sytuacja polityczna,
 • czynniki geograficzne,
 • czynniki społeczne,
 • przewidywania, co do kształtowania się cen w przyszłości.

Czym jest podaż?

Podaż definiuje się jako ilość dóbr, które oferują na rynku producenci. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na wysokość podaży, jest cena. Im więc wyższa będzie cena za dany towar, tym producenci chętniej będą go produkować, ponieważ więcej na nim zarobią. Poza ceną na wielkość podaży wpływ mają również:

 • ceny czynników produkcji, np. płace, opłaty ze energię, czynsz, ceny urządzeń i surowców,
 • liczba producentów na danym rynku,
 • technologia, w szczególności wytwarzania dobra,
 • wartość eksportu oraz importu,
 • oczekiwania dotyczące zmian cen na rynku,
 • interwencyjna polityka państwa, warunki prawne, subwencje, dotacje,
 • czynniki przypadkowe, np. zmiany pogody.

 • Jak należy rozumieć pojęcie inflacja?

  Inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Proces ten skutkuje spadkiem siły nabywczej pieniądza krajowego. Do tego zjawiska prowadzić może:

  • niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych, który skutkuje ograniczeniem zagregowanej podaży,
  • nadmierne zwiększanie podaży pieniądza na skutek jego emisji przez bank centralny bądź kreację w bankach komercyjnych,
  • wzrost zagregowanego popytu w gospodarce,
  • wadliwa struktura gospodarki,
  • niezrównoważony budżet państwa,
  • import inflacji,
  • przeinwestowanie gospodarki.

  Czym są stopy procentowe?

  Stanowią one koszt kapitału bądź jego cenę, która przysługuje jego posiadaczowi z racji udostępnienia go innym na czas określony. Zwykle koszt ten wyraża się jako procent od pożyczonej sumy i jest mierzony w rocznym ujęciu.

Dodaj komentarz