Administrowanie nieruchomościami a zarządzanie

Administrowanie nieruchomościami a zarządzanie – w czym tkwi różnica?

Administrowanie nieruchomościami jest bardzo często utożsamiane z zarządzaniem budynkami. Warto jednak już na wstępie zaznaczyć, że oba te pojęcia, wbrew pozorom, wcale nie oznaczają tego samego. Zarządzanie polega bowiem na podejmowaniu najważniejszych decyzji odnośnie obsługiwanej nieruchomości, z kolei administrowanie nieruchomościami to wszystko, co składa się na bieżącą jej obsługę. Oto czym różni się zarządzanie nieruchomościami od administrowania.

Zarządzanie nieruchomościami – czym jest i jak wygląda w praktyce?

Pod pojęciem zarządzania nieruchomościami kryje się podejmowanie wszystkich istotnych decyzji związanych z daną nieruchomością. W ich zakres wchodzi m. in. odpowiedzialność zarządcy za dobry stan techniczny budynku oraz wykonywanie niezbędnych napraw w tym zakresie, kwestie związane z wynajmem poszczególnych lokali i ich sprzedażą, planowanie prac remontowych i konserwacyjnych, nadzorowanie nad działaniami realizowanymi przez zewnętrznych wykonawców, dbanie o czystość w budynku i jego najbliższym otoczeniu, przeprowadzanie okresowych kontroli technicznych i wiele innych czynności.

Osoba wyznaczona na zarządcę nieruchomości staje się głównym doradcą właściciela w kwestiach dotyczących kierowania obiektem. Zarządca ma także prawo reprezentowania właściciela przed sądami i organami egzekucyjnymi, organami administracji rządowej oraz samorządowej. Do jego kompetencji należy także przygotowywanie i opracowywanie umów oraz negocjowania w imieniu właściciela ich warunków. Zarządzanie nieruchomościami uprawnia także zarządcę do opracowywania aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, w tym Regulaminu Porządku Domowego, Statutu Wspólnoty Mieszkaniowej, Regulaminu Parkingu i innych.

Administrowanie nieruchomościami – co należy do obowiązków administratora?

Administrowanie nieruchomościami jest pojęciem nieco węższym niż zarządzanie i obejmuje głównie dbanie o bieżące kwestie związane z nieruchomością. Administrator, w przeciwieństwie do zarządcy, nie ma prawa do reprezentowania właściciela przed organami państwowymi ani nie może podejmować decyzji mogących mieć wpływ na stan prawny lub fizyczny administrowanych przez siebie budynków. Do jego obowiązków należy natomiast przede wszystkim dokonywanie przeglądów technicznych nieruchomości, utrzymywanie czystości w obiekcie, organizowanie wywożenia odpadów, wykonywanie potrzebnych napraw oraz obsługa finansowa nieruchomości, w tym pobieranie opłat czynszowych od jej lokatorów.

Bardzo często administrowanie nieruchomościami jest traktowane jako jedną z czynności zarządzania. Praktycznie wszystkie obowiązki, które ciążą na administratorze, są bowiem również realizowane przez zarządcę nieruchomości, który posiada jednak od niego znacznie szersze i bardziej rozległe kompetencje w zakresie sprawowania pieczy nad nieruchomością. Administrowanie nieruchomościami możemy więc określić jako bieżące działania mające na celu zapewnienie właściwego korzystania z nieruchomości przez jej lokatorów. Zarówno samo administrowanie, jak i zarządzanie może zostać powierzone profesjonalnym firmom, które specjalizują się w tym zakresie.

Dodaj komentarz