Zarobek banków

Jak zarabiają banki na swoich klientach?

Banki do utrzymania się na rynku potrzebują wpływów. To instytucja, która zajmuje się w pośredniczeniu pieniędzmi. Osoby z nadwyżką decydują się na produkty oszczędnościowe i deponują pieniądze w banku. Te są odpowiednio zarządzane przez specjalistów i inwestowane na różnych rynkach. Z tych środków dochodzi również do udzielania kredytów — to właśnie na nich bank osiąga największe zyski. Jak dokładnie wyglądają przepływy finansowe w bankach?

Dochody i koszty bankowe

W przypadku wszystkich innych podmiotów kredyt będzie stanowić źródło kosztów. Lokata z kolei pozwoli na wypracowanie pewnych zysków. Cała sytuacja odwraca się, kiedy mowa o zarobkach banku. To właśnie z kredytów generowane są największe zyski — popyt na kredyt warunkuje bardzo często rozwój banków. Lokaty są wydatkami, jakie instytucje finansowe muszą ponosić z racji wypłacania wypracowanych odsetek. Stąd bardzo często można zaobserwować znaczną rozbieżność pomiędzy oprocentowaniem kredytów i lokat. Ta dysproporcja pomaga wypracować zysk. Dlatego bank zawsze będzie starał się o jak najwyżej oprocentowane kredyty — i przeciwnie w przypadku lokat.

Odsetki żyłą złota

Patrząc na przekrój struktury przychodów sektora bankowego można wyróżnić cztery źródła:

  • przychody z tytułu odsetek,
  • przychody z tytułu opłat i prowizji,
  • przychody z tytułu dywidend,
  • pozostałe.

Nie trudnym jest określić, która sekcja przynosi bankom największe wpływy. Są to oczywiście przychody z tytułu odsetek. Pochodzą one głównie z kredytów. W dalszej kolejności można wyróżnić przychody z tytułu opłat i prowizji, przychody z tytułu dywidend i pozostałe. Zazwyczaj przychody odsetkowe sektora bankowego wahają się w zależności od roku w przedziale od 40 do 60 miliardów złotych. Nie należy tego mylić z przychodami całkowitymi, ponieważ odsetkowe powinny być jeszcze dodatkowo skorygowane o wypracowane wyniki na opłatach, prowizjach i dywidendach.

Struktura przychodów odsetkowych

W przypadku przychodów odsetkowych można wyróżnić jeszcze składowe:

  • kredyty i inne należności,
  • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,
  • instrumenty pochodne zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej,
  • pozostałe,
  • kasa i operacje z bankiem centralnym.

Powyższe pozycje zostały uporządkowane względem malejącego udziału w strukturze przychodów odsetkowych sektora bankowego. W przypadku kiedy nie ma popytu na kredyt, banki notują wyraźne spadki na giełdach, ponieważ spadki zysku są zauważane przez inwestorów — co w dalszej perspektywie wiążę się z wyprzedażami pakietów akcji.

Dodaj komentarz