Sektory gospodarki

Sektory gospodarki w Polsce

Gospodarka obejmuje ogół działalności polegających na wytwarzaniu i podziale dóbr oraz usług zgodnie z potrzebami ludności. Ze względu na obszar prowadzonej działalności można podzielić ją na regionalną, krajową lub światową. Najczęściej gospodarka regulowana jest przez państwo bądź rynek.

Jakie sektory gospodarki możemy wyróżnić?

Gospodarkę podzielić można na kilka sektorów, czyli ogół przedsiębiorstw, które wytwarzają wyroby bądź usługi o podobnym przeznaczeniu. Wyróżniamy trzy sektory gospodarki, które obejmują:

  • sektor pierwszy, czyli rolniczy, który związany on jest z pozyskiwaniem użytecznych dla człowieka produktów metabolizmu roślin, zwierząt i innych organizmów, obejmuje on rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo oraz przemysł wydobywczy,
  • sektor drugi, czyli przemysłowy, który związany jest z przekształcaniem materii ożywionej lub nieożywionej (surowców i kopalin) w zdatne do użytku produkty przemysłowe, obejmuje on przemysł przetwórczy oraz budownictwo,
  • sektor trzeci, czyli usługowy, który związany jest ze świadczeniem czynności zawodowych o charakterze materialnym lub niematerialnym, niebędących rolnictwem ani przemysłem, obejmuje on szeroko rozumiane usługi.

Czasem wyróżnia się również czwarty sektor, który obejmuje zdobywanie, przetwarzanie i dostarczanie informacji.

Poza tradycyjnym podziałem na trzy sektory gospodarki, niektórzy wyróżniają również bardziej szczegółowy podział na pięć sektorów. Pierwsze dwa sektory w tym podziale są identyczne, trzeci obejmuje natomiast usługi infrastrukturalne, czyli handel, łączność, gospodarkę komunalną oraz transport. Czwarty sektor obejmuje usługi bankowe, marketingowe oraz ubezpieczeniowe, a także obrót nieruchomościami. Na piąty sektor składają się natomiast usługi dla ludności, czyli edukacja, opieka społeczna, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości, turystyka i rekreacja, administracja oraz policja i wojsko.

Jak należy rozumieć pojęcie gospodarka rynkowa?

Obecnie stanowi najczęściej spotykane rozwiązanie ekonomiczne. W gospodarce rynkowej podmioty gospodarcze dążą do zysku i podejmują decyzje związane z produkcją lub inwestowaniem na podstawie mechanizmów rynkowym. W związku z tym bardzo istotną rolę w tym systemie ma konkurencja. Prowadzi ona do obniżania cen usług oraz towarów wraz z ich jednoczesnym podnoszeniem jakości. Przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać swoje dobra, muszą dbać, by były one atrakcyjne konsumentom. Model ten jest korzystny dla konsumentów, ponieważ mają oni bardzo dużo możliwości wyboru.

Dodaj komentarz