Kancelaria Kraków

Uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce

Kilkadziesiąt lat temu rynkiem określano handlową, zazwyczaj centralną strefę miasta, gdzie dokonywano główne transakcje. Dziś definicja rynku coraz częściej ujmowana jest w kontekście abstrakcyjnym, który oznacza transakcje kupna oraz sprzedaży. Podejmowane są tu zatem decyzje finansowe uczestników rynku, które wpływają i kształtują gospodarkę oraz sektor handlowy. Kim są uczestnicy rynku kapitałowego w Polsce?

Giełda Papierów Wartościowych

Na giełdzie dokonywane są transakcje kupna oraz sprzedaży. Przedmiotem owych transakcji są instrumenty, do których zalicza się przede wszystkim papiery wartościowe, akcje oraz obligacje. Wartość codziennych obrotów przekracza obecnie kwotę 1,5 miliarda złotych.

Siedziba Giełdy Papierów Wartościowych znajduje się w Warszawie. Obiekt po raz pierwszy otwarto w 1817 roku, jednak jej funkcjonowanie nie było bardzo istotne, ponieważ przedmiotem obrotu była własność państwowa. Sytuacja uległa zmianie dopiero po 1991 roku, kiedy Skarb Państwa powołał Giełdę do życia. Wówczas handel odbywał się tylko raz w tygodniu, a w obrocie pojawiły się akcje 5 spółek. Obecnie giełda funkcjonuje codziennie w dni robocze, a na parkiecie odnotowuje się akcje ponad 400 spółek.

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje kontrolę nad polskim rynkiem finansowym nieprzerwanie od 2006 roku. Główną funkcją tej jednostki jest kontrola, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony interesów podmiotów, które aktywnie uczestniczą w transakcjach rynku finansowego. Komisja kontroluje zatem wszystkie instytucje, które funkcjonują na polskim rynku finansowym, sprawdzając ich poprawność również pod kątem przepisów prawa. To po stronie KNF jest wydawanie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu papierów wartościowych, w sferze działalności instytucji jest także działalność maklerska.

Kancelaria Kraków

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Jest to centralna instytucja, której głównym zadaniem jest rozliczanie wszelkich transakcji, do których dochodzi na publicznym rynku papierów wartościowych. Cały system rozliczeniowo-depozytowy podlega rozrachunkowi i jest ewidencjonowany właśnie przez tę instytucję.

Firmy inwestycyjne

Do uczestników rynku kapitałowego w Polsce zalicza się także instytucje finansowe, takie jak domy maklerskie, banki oraz inwestorzy, którzy pośredniczą w obrocie instrumentami finansowymi, prowadząc rachunki papierów wartościowych klientów oraz pełniąc usługi doradcze. Warto zaznaczyć, że domy maklerskie mogą na własny rachunek i we własnym imieniu nabywać instrumenty finansowe.

Emitenci papierów wartościowych

Tę grupę uczestników rynku kapitałowego zasilają podmioty, które dokonują emisji (tworzeniu) akcji i obligacji w celu pozyskania kapitału pożyczkowego bądź udziałowego. Do przeprowadzenia publicznej emisji niezbędny jest prospekt emisyjny, który musi zatwierdzić Komisja Nadzoru Finansowego. Instrumenty finansowe wejdą w obrót wówczas, gdy Rada Giełdy wyrazi na to zgodę.

Partnerem materiału jest Konieczny Wierzbicki – Kancelaria Radców Prawnych Kraków.

Dodaj komentarz